НТУ «ХПІ»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), заснований в 1885 році, є засновником шести нині діючих вузів, серед яких Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут», Харківський національний технічний університет радіоелектроніки, Харківський державний університет будівництва і архітектури , Національний Східноукраїнський університет, Сумський державний університет. У 1997 році на базі філії НТУ «ХПІ» в р .. Кременчук відкрито політехнічний інститут.

НТУ «ХПІ», аккредітований за найвищим IV рівнем, здійснює підготовку фахівців з 102 спеціальностей на денній та за 70 на заочній формі навчання. У 2000 році Указом Президента України університету надано статус Національного вищого навчального закладу України.

Сьогодні НТУ «ХПІ» має найвищі в Східній та Південній Україні обсяги ліцензованого прийому: понад 5500 місць за денною формою навчання, понад 3500 місць – на заочній. В університеті навчаються понад 20 000 студентів. НТУ «ХПІ» є єдиним вищим навчальним закладом в Україні, який готує інженерні кадри з таких напрямків, як турбінобудування, котло- і реакторобудування, електроізоляційна, кабельна і конденсаторна техніка, технологія жирів і жирозамінників.

В університеті діє 5 інститутів і 4 факультети денної форми навчання, центр заочного та дистанційного навчання, центр довузівської підготовки, факультет міжнародної освіти, міжгалузевий інститут післядипломної освіти, три науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів.

До складу НТУ «ХПІ» входять Гвардійський ордена червоної зірки інститут військової підготовки імені Верховної Ради України, Харківський комп’ютерно-технологічний коледж, Полтавський політехнічний коледж.

З метою забезпечення підготовки студентів за дистанційною формою навчання, якісної підготовки абітурієнтів, розвитку та удосконалення форм і методів довузівської підготовки, відбору професійно-орієнтованої молоді в НТУ «ХПІ» створено окремий центр підготовки, до складу якого входять навчально-консультаційні центри в Ізюмі, Балаклії , Полтаві, а також підготовче відділення та підготовчі курси, на яких абітурієнтів готують для проходження незалежного тестування. Також абітурієнтів навчають на підготовчих курсах і елітарних школах провідних підрозділів НТУ «ХПІ». Університет розвивається як багатопрофільний вищий навчальний заклад.

Сьогодні в його складі 89 кафедри, з яких 65 – випускаючі. За останні 5 років відкрита підготовка фахівців з 10 нових напрямків підготовки і спеціальностей, в тому числі – «Консолідована інформація», «Інженерія програмного забезпечення», «Системне проектування», «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої», «Управління персоналом і економіка праці»,«Менеджмент інвестиційної діяльності», «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів»,« Охорона праці», « Товарознавство і торговельне підприємництво», «Видавничо-поліграфічна справа ».

НТУ «ХПІ» має військову кафедру, яка готує студентів за 11 військовими спеціальностями з присвоєнням військового звання молодший лейтенант запасу. Підготовка на військовій кафедрі проводиться на контрактній основі. Термін навчання – 2 роки, починаючи з 3 курсу.

В НТУ «ХПІ» існує дворівнева система сприяння працевлаштуванню випускників. Кафедри активно підтримують контакти з профільними підприємствами, відслідковуючи їх потреби. Протягом навчання студенти проходять виробничу практику на підприємстві за своєю спеціалізацією. Щороку навесні кафедри запрошують представників підприємств на відкриті презентації випускників для зустрічей зі студентами останніх курсів та укладання тристоронніх договорів про працевлаштування, за якими випускник отримує статус молодого фахівця. За договорами працевлаштовуються більше 95% випускників.

У 2004 році в НТУ «ХПІ» створено Центр кар’єри для студентів. Мета Центру – сприяти активному вибору та пошуку роботи студентами. Центр допомагає студентам визначитися, яка робота найбільш відповідає їх здібностям, розшукати інформацію про потенційних роботодавців та презентувати себе роботодавцю (написати резюме і підготуватися до співбесіди).

Центр кар’єри також надає студентам інформацію про поточні вакансії підприємств. Щорічно в квітні Центр кар’єри запрошує студентів і роботодавців на Ярмарок робочих місць – захід, де роботодавці мають можливість зустріти студентів різних курсів і спеціалізацій НТУ «ХПІ» та запропонувати їм вакансії, місце для практики або поширити інформацію про своє підприємство. В Ярмарку «Політех- 2018» взяли участь близько 100 організацій, підприємств і компаній, які представили понад 500 вакансій. Ярмарок відвідали тисячі студентів НТУ «ХПІ» та інших університетів.

Особлива увага в університеті приділяється системному підходу удосконалення організації навчально-виховного процесу, а також радикальному вдосконаленню змісту освіти фахівців. На основі порівняльного аналізу навчальних планів провідних вищих навчальних закладів України, країн ближнього зарубіжжя, США (Массачусетський технологічний інститут), країн Європи (Магдебурзький технічний університет) та створення структурно-логічних схем розроблені нові навчальні плани, в яких знайдено оптимальне поєднання гуманітарних, природничо- математичних і технічних знань фахівців. У навчальні плани введені розроблені в університеті концепції «Гуманізація вищої інженерної освіти – стратегія поведінки сучасного інженера» і концепція виховної роботи зі студентами. За новими навчальними планами університет вже більше десяти років готує фахівців двох рівнів: бакалаврів (термін навчання 4 роки) і магістрів (1,4 і 1,9 років).

Сьогодні НТУ «ХПІ» діє і розвивається, втілюючи в життя принципи Болонської декларації (Хартії європейських університетів), до якої він приєднався в 2005 році. В університеті наполегливо впроваджуються в навчальний процес комп’ютерні та телекомунікаційні технології: діє понад 100 комп’ютерних класів з загальною кількістю сучасних комп’ютерів понад 2500 одиниць, підключених до локальної мережі університету і до Internet. Складовою частиною системи безперервної інженерної підготовки в університеті є структура післявузівської освіти, яка створена на базі Міжгалузевого інституту післядипломної освіти. Він забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю «Інтелектуальна власність», а також перепідготовку за спеціальностями: «Облік і аудит», «Менеджмент організацій» та «Інтелектуальна власність».

Університет укомплектований професорсько-викладацьким складом, який становить 1700 осіб. Серед них – близько 200 докторів наук і професорів, 900 кандидатів наук, 22 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівника вищої школи України, 33 лауреати Державної премії, 2 академіка і 2 члени – кореспонденти НАН України, 40 академіків галузевих академій наук. Наукова організація – інститут «Іоносфера», що входить до складу НТУ «ХПІ», має унікальну обсерваторію, устаткування якої ставить цей інститут на одне з провідних місць в світі щодо можливостей досліджень іоносфери. Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Блискавка» за технічним оснащенням є унікальним в Україні і належить до провідних закладів світу. На його базі акредитовано єдиний в Україні Центр сертифікаційних випробувань електротехнічних засобів “Імпульс”.

Поширюються науково-технічні, навчально-методичні та культурні зв’язки з провідними вищими навчальними закладами США, Великобританії, Німеччини, Франції, Польщі, Угорщини, Румунії, Китаю, В’єтнаму. Зараз в університеті навчається близько 1850 іноземних студентів з 30 країн світу. Університет має сучасну матеріально-технічну базу з розвиненою інфраструктурою, яка дозволяє не тільки забезпечити навчально-виховний процес, проведення наукових досліджень, а й вирішувати соціальні проблеми: забезпечення студентів та викладачів житлом, оздоровлення та лікування я співробітників і студентів. У складі університету діють: 15 гуртожитків на майже 8000 місць, 7 житлових будинків, Палац студентів з танцювальними та виставковими залами, сучасний спортивний комплекс з двома плавальними басейнами (один з яких – олімпійського стандарту), 14 спортивними залами, спортивно-оздоровчий табір в Фігуровці , поблизу р .. Чугуїв – 200 місць, їдальня на 1700 місць. Бібліотека університету налічує 8 читальних залів, книжковий фонд понад 2 млн. Примірників, обладнаної за сучасними стандартами університетської бібліотеки і є однією з найбільших в місті Харкові. Керівництво Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» здійснює ректор СОКОЛ Євген Іванович – член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри промислової та біомедичної електроніки.